verkoopsvoorwaarden

Art. 1 

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet meegerekend en worden afzonderlijk aangerekend.

Art. 2 

Elke bestelling betekent aanvaarding van deze voorwaarden. 

Art. 3 

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en bij aangetekende brief te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Art. 4 

Door de in ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. 

Art. 5 

Indien de klant de overeenkomst tot bestelling verbreekt op minder dan 30 dagen voorafgaand aan het event, betaalt deze aan Timelab 25% van het totaalbedrag van de  bestelling. bij verbreking op minder dan 15 dagen is de betaling 50% en op minder dan 7 dagen is dit 100%.

Art. 6 

Indien de klant het event wenst te verplaatsen naar een latere datum, en deze wijziging minder dan 30 dagen voorafgaand aan de geplande datum doorgeeft, zal de klant 

een administratieve kost betalen van 150€. 

Art.7 

Partijen verklaren, in geval van betwisting, dat uitsluitend het vredegerecht van Gent dan wel de rechtbanken bevoegd zijn